Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Sykeliggjøringen av barndommen i fordelingen av knappe velferdsgoder?

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

137216

Prosjektperiode:

2000 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Veldefinerte diagnostiske kategorier virker ressursutløsende i velferdsstatens administrative fordelingssystem. Dette tilkjennegir seg innen for spesialpedagogikken ved at rettsliggjøringen styrker den medisinsk influerte diagnoseorienterte avviksbestemme lsen. En dominerende diagnoseorientering i tjenesteytingen overfor de avvikende skolebarna strider imidlertid mot viktige erklærte politiske prinsipper om normalisering og systemorientering i velferdsstatens yrker. Ressursbruken bindes opp i en individuel l og patologisk problemtenkning, heller enn et system- og selvkritisk læringsmiljø tilpasset den enkeltes behov. På 90-tallet har rettsliggjøringen av skolefeltet blitt forsterket gjennom en radikal økning i erstatningssøksmål mot skolen fra tidligere el ever på grunn av mangelfull opplæring. Det er disse søksmålene prosjektet vil undersøke, og det er særlig ett nøkkelcase en vil undersøke; funksjonshemmingen og diagnosen dysleksi. Disse søksmålene representerer et tilfelle der rettsapparatet i betydelig grad korrigerer profesjonelle vurderingsnormer og treffer derfor kjernen i problemstillingen: En vil undersøke forholdet mellom domstolene og den profesjonelle fagligheten. I rettssakene vil avveiningen mellom en diagnoseorientering og normalisering set tes på en prøve. Retten skal i dialog med den spesialpedagogfaglige diskursen ta stilling til kontroversielle spørsmål knyttet til diagnosesetting, behandlingsprognoser og den kausale sammenhengen mellom funksjonshemmingen og den funksjonshemmedes livsbet ingelser. Prosjektet vil avdekke sentrale trekk ved den diskurs som utvikles gjennom disse rettslige prøvingene, og dermed kartlegge hvilke prosesser som er avgjørende for problemdefineringen i domsavsigelsen. Det kan vise seg at retten ikke nødvendigvis utgjør et korrektiv til profesjonsmakten, men heller bidrar til å omfordele makt mellom konkurrerende fagretninger. En entydig rettspraksis kan få vidtrekkende faglige og politiske konsekvenser, uten at dette nødvendigvis er i samsvar med lovgivers inten sjon. Hvilke konsekvenser får rettsavgjørelsene for hvordan tjenesteytingen implementerer de utdanningspolitiske retningslinjene i sitt arbeid med de avvikende barna?

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet