Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Levekår under gjeldsordning. Motsetninger mellom akseptable levekår og rettferdighetsbetraktninger

Tildelt: kr 1,2 mill.

Hensikten er å belyse publikums rettferdighetsoppfatninger knyttet til gjeldsproblemer og løsningen av disse. Hvilke generelle rettferdighetsprinsipper kommer til uttrykk, og kan vurderingene forstås i lys av stereotype forestillinger om hvilke personer s om ender opp med gjeldsproblemer. Dette blir belyst ved hjelp av diskusjoner i fokusgrupper og en kvantitativ landsrepresentativ spørreundersøkelse. Problemstillingen kan deles inn i følgende delproblemstillinger: 1. Publikums holdninger til at gjeld sproblemer løses via privat konkurslovgivning framfor en tradisjonell velferdsordning. 2. Publikums holdninger til to sentrale rettferdighetsspørsmål som loven reiser: - Avgrensningsproblematikk: Hvem er berettiget til å få en gjeldsordning? - Levekårsproblematikk: Hvordan skal det være å leve under en gjeldsordning: i. Hvor gode økonomiske kår skal den som har en gjeldsordning ha? ii. Hvor langvarig bør gjeldsordningsperioden være? iii. Hvor gode økonomiske kår skal barn i familier med gjelds ordning ha? Resultatene ses i lys av lovgivernes vurderinger i forbindelse med loven, belyst ved lovtekst, forskrifter, høringsnotater etc. og håndhevingen av gjeldsordningsloven, belyst med eksisterende datamateriale fra over 50 namsmannsk ontorer og en database over rettsavgjørelser. Prosjektet har som hovedmål å gi innsikt i hvordan en nyetablert velferdsordning fungerer for den aktuelle brukergruppen, samtidig som det også skapes kunnskap om de rettferdighetsproblemer som etableringen a v en ny støtteverdig gruppe innebærer.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet