Tilbake til søkeresultatene

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Hygiene i fiberbasert næringsmiddelemballasje

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

137719

Prosjektperiode:

2000 - 2004

Geografi:

Konsumvareemballasje er et viktig satsingsområde for norsk treforedlingsindustri. Kjemisk og biologisk renhet, samt gode sensoriske egenskaper er viktige forutsetninger for å lykkes i et marked som stiller stadig strengere krav til produktsikkerhet. I dag foreligger nasjonale regelverk som berører bruk av papir og kartong til næringsmiddelemballasje. Innenfor EU planlegges et direktiv som vil sette kvalitetskrav til alt papir som kommer i kontakt med matvarer. Dette direktivet ventes å foreligge i 2001-20 02. Prosjektet skal beskrive sammenhenger mellom prosessvariable og hygieneegenskaper hos produker fra åtte norske treforedlingsbedrifter. Den sentrale FoU-utfordring blir gjennom egnede analysemetoder å kunne etablere sammenhenger mellom prosessvariable og h ygieneegenskapr hos de ulike fabrikkenes produkter. Dette vil inbefatte en kartlegging av hvordan ulike råstoff (eks. nyfiber, returfiber), massetyper (eks. mekaniske masser, kjemiske masser), prosesskjemikalier (eks. biocider, retensjonsmidler) og proses sbetingelser (eks. lukkegrad, temperaturprofiler) påvirker toksisitet og mikrobiologiske og sensoriske egenskaper hos masse og papir. Prosjektet skal avdekke hvilke punkter som er kritiske mht. å oppnå tilfredsstillende produkthygiene. Gjennom det te arbei det skal de deltagende fabrikkene kunne oppfylle de hygienekrav som stilles i EUs papirdirektiv når dette trår i kraft.

Budsjettformål:

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet