Tilbake til søkeresultatene

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Presis styring av trål.

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

138118

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2000 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Trålfiske står i dag for en meget stor andel av total fangstmengde. Redskapstypen er omstridt både av kvalitetsspørsmål og av miljøhensyn. Hovedproblemene har vært knyttet til at redskapen er tungt og robust utformet for å ha tilfredsstillende effektivite t med den følge at miljø og fangstkvalitet har blitt betydelig påvirket. I prosjektet vil man videreutvikle dagens trålsystemer slik at de kan styres i forhold til fiskeforekomster og undersjøiske hindringer. For bunntrålsystemer vil man forsøke å utvikle konsepter som i liten grad skal forstyrre bunnfaunaen samtidig som fang steffektiviteten opprettholdes. Dette skal gjøres ved å jevne tunge (og for bunnfaunaen skadelige) komponenter som bunngir og tråldører opp fra bunnen, og montere dertil egnete aktuatorer for å oppnå tilfredsstillende styring. Modifikasjonene skal fortrin nsvis representere mindre endringer i dagens konsept slik at investeringskostnadene i tilleggsutstyr blir minimale for dagens brukere. Hovedgevinstene fra prosjektet vil være økt fangst pr. energienhet og redusert skade på bunnfaunaen. Økt styrbarhet for trålredskap gir grunnlag for å anvende mindre bruk med mindre slepemotstand og med en mer miljøvennlig karakter. Sekundære gevinster vi l være økt seleksjon fordi man kan manøvrere vekk fra fisk som ikke er ønskelig å fange, og økt sikkerhet for fiskerne.

Budsjettformål:

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet