Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Konsekvenser for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri av mulige utfall av WTO-forhandlingene.

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektnummer:

138526

Prosjektperiode:

2000 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Nye landbruksforhandlinger innenfor WTO (Verdens Handelsorganisasjon) starter opp i Geneve i begynnelsen av år 2000. Planen er i utgangspunktet at forhandlingene skal være avsluttet innen år 2002. Resultatet av disse forhandlingene vil ha avgjørende betyd ning for rammebetingelsene for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri i tiden som kommer. Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe ble etablert i 1998. Gruppen består av representanter fra Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL), Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF), TINE Norske Meierier, Norske Potetindustrier og Norsk Nærings- og Nytelsesm iddelarbeiderforbund (NNN). Som et ledd i industriens forberedelser til den kommende forhandlingsrunden, har gruppen tatt initiativ til å gjennomføre et prosjekt hvor næringsmiddelindustriens rammebetingelser settes i fokus. Prosjektet det søkes om midler til kan deles inn i to faser. I fase I skal det foretas en analyse av dagens situasjon med gjeldende WTO-avtale på landbruksområdet. Dette arbeidet gjennomføres bransjevis og skal avsluttes innen utgangen av januar 2000. Fas e II vil i første omgang knytte seg til utarbeidelse av et beregningsverktøy. Dette regneverktøyet skal i løpet av prosjektperioden benyttes til å foreta konsekvensanalyser av ulike scenarier for utfall av forhandlingene. Fase II vil bli gjennomført av No rsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) i nært samarbeid med prosjektets oppdragsgivere

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet