Tilbake til søkeresultatene

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Optimal utnyttelse av idrettens medierettigheter

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektets problemstillinger bygger videre på det arbeidet som ble gjort av Senter for medieøkonomi under forprosjektet "Optimal utnyttelse av idrettens medierettigheter". Gjennom arbeidet med forprosjektet har en spesifisert økonomiske problemstillinger omkring idrettsorganisasjonenes nyttemaksimering ved salg av sine medierettigheter, og videre foreslått teoretiske proposisjoner for temaet. Disse vil bli videre utredet i prosjektet, og det vil bli lagt vekt på å bidra til en økonomisk teoridannelse omk ring fenomenet fjernsynssport. Hensikten er å gjøre det lettere å predikere videre utvikling og konsekvenser av de valgene idrettsorganisasjonene, mediene og reguleringsmyndighetene må ta. I dette vil arbeidet med å kartlegge relevante strukturer og pros esser i Norge fortsette i nært samarbeid med idrettsorganisasjonene, mens en bruker andre europeiske, og i noen grad nordamerikanske, cases som referanseramme. Utover prosjektets fokus på teoridannelse, vil en legge vekt på at arbeidet skal hjelpe idrett sorganisasjonene til bedre å kunne forstå det raskt forandrende markedet de opererer i. Prosjektets arbeid vil også være interessant for andre aktører som for eksempel reguleringsmyndighetene, siden fjernsynssporten anses som et viktig kulturelt gode. For skningsmiljøet ved BI tar derfor sikte på å drive både forskning og aktiv kunnskapsspredning.

Aktivitet:

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet