Tilbake til søkeresultatene

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Tverrfaglig samarbeid og profesjonsutøvelse. En studie av tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i barnevern...(dr.grad: E. Willumsen, 75%)

Tildelt: kr 1,5 mill.

Samarbeid om barn og unge har vært et prioritert område i offentlig helse- og sosialpolitikk de siste 20 årene. Vi har likevel kommet forholdsvis kort i arbeidet med å utvikle gode måter å organisere det tverrfaglige samarbeidet på og å utforme samspillet mellom de profesjonelle og de profesjonelle og brukerne. Mange faktorer vil påvirke det tverrfaglige samarbeidet, både rammer/retningslinjer og relasjoner/samspill. Med utgangspunkt i to barneverninstitusjoner er det gjort et utvalg på 5 ungdommer, dere s foresatte og de samarbeidspartnere (profesjonelle) som er involvert i sakene for å undersøke hvordan de organiserer og utformer det tverrfaglige samarbeidet(tiltakskjede). Det brukes kvalitative metoder, herunder dybdeintervju, observasjon og dokumentg jennomgang. Resultatene vil bli analysert i forhold til 2 hovedområder: <h>1. Forutsetninger knyttet til rammer og relasjoner <h>2. Vertikale og horisontale strukturer (på samme og mellom forvaltningsnivå). Her vil makt, lojalitet og personlige verdier spille inn. Konsekvenser for profesjonene og brukerne vil bli belyst og drøftet. Resultatene fra prosjektet vil gi nyttige bidrag til utvikling, tilrettelegging og gjennomføring av tverrfaglig samarbeid for ungdom med psykososiale problemer og barnevernt jenesten forøvrig. I tillegg vil resultatene ha overføringsverdi til tverrfaglig samarbeid mer generelt.

Budsjettformål:

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet