Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Ungdoms opplevelse av makt og innflytelse i politiske beslutningsstrukturer

Tildelt: kr 1,4 mill.

Ungdoms interesse for politikk har blitt mindre de senere år. Utviklingen har fått konsekvenser for gruppens deltagelse i demokratiske kanaler gjennom lav valgdeltagelse og svekket rekruttering til frivillige organisasjoner. Dette har ført til en offentli g bekymring for et framtidig demokratiunderskudd i samfunnet. I lys av utviklingen fra et kollektivt til individuelt orientert handlingsmønster, er det av interesse å belyse hvordan ungdoms politiske engasjement kommer til uttrykk. Utviklingen vil kunne u tfordre det representative demokratiet slik vi kjenner det, noe som videre vil kunne svekke de tradisjonelle politiske organisasjoners mobiliseringsevne. Nye alternative arenaer for makt og innflytelse etableres, og ungdoms opplevelse av makt og innflytel se på disse vil bli belyst. Ungdoms engasjement, deltagelse og opplevelse av innflytelse i politiske beslutningsprosesser blir belyst ved to survey-studier. Den ene er en longitudinell studie som gjør det mulig å studere eventuelle endringer i ungdoms pol itiske deltagelse fra tidlig på 1990-tallet og fram til i dag. Dataene muliggjør å studere disse endringer i lys av både kohort- og alderseffekter. Den andre er en felleseuropeisk studie som gir mulighet for komparative analyser også med andre land. I til legg vil det bli foretatt kvalitative intervjuer av ungdom som både er deltagende og ikke-deltagende på ungdomspolitiske arenaer.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet