Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologisk dyrkede frilandsgrønnsaker: bakteriologisk kvalitet og risiko for overføring av patogene bakterier.

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektnummer:

140313

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det har i de senere årene vært en generell økning i konsum av grønnsaker, ledsaget av økt etterspørsel etter også økologisk dyrkede slike produkter. Det er et ønske om at 10% av jordbruksarealet i Norge skal omdisponeres til økologisk drift. Økologisk jor dbruk baseres på organiske gjødselslag, for en stor del husdyrgjødsel. Alvorlige humanpatogene bakterier som Salmonella, E.coli 0157:H7 og Listeria monocytogenes kan finnes i tarmen hos husdyr , og de to sistnevnte har vært involvert i sykdomsutbrudd ette r gjødsling av grønnsaker med husdyrgjødsel. Det er lite kunnskap tilgjengelig om bakteriologisk kvalitet og forekomst av patogene bakterier i økologisk dyrkede grønnsaker. Man vet også lite om overlevelse av patogenene i forskjellige typer storfegjødsel, som er mest brukt i Norge. I tillegg er det lite kjent i hvilken grad patogene bakterier i gjødsel kommer over på grønnsakene i vekstperioden, og om de overlever og kan vokse under prosessering og lagring. Disse problemstillingene vil bli undersøkt på pro sjektet, slik at økt kunnskap kan bidra til å sikre hygienisk kvalitet og unngå risiko for patogene bakterier i økologiske grønnsaker.

Aktivitet:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet