Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Svovelforsyningens betydning for biologisk nitrogenfiksering i økologisk kløvereng

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektnummer:

140345

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Biologisk nitrogenfiksering (BNF) i kløvereng er en bærebjelke i N-forsyningen i norsk økologisk landbruk. I utenlandske undersøkelser er det funnet at BNF hos belgplanter kan være begrenset av tilgangen på svovel. Nært knyttet til klima og jordsmonn er s vovelforsyningen lav i flere distrikt i Norge. Når det i tillegg har vært målt lavt innhold av svovel i økologisk eng de siste årene, er det grunn til å studere nærmere hvorvidt S-forsyningen i dag begrenser BNF. Både i felt og i regulert klima vil det bl i undersøkt om BNF i kløver øker når ekstra svovel tilføres. Rhizobium-knoller vil registreres for å få informasjon om effekt av S forsyning på etablering og utvikling av disse. Totalt innhold av S og N analyseres både i skudd, rot og knoller for å unders øke fordelingen av S i kløverplantene og disponering i forhold til BNF. Mens det i felt vil bli brukt stabil 15N isotop analyse for å estimere BNF, vil det i veksthus bli nyttet differansemetode. Feltforsøkene foregår på gårder med lavt innhold av svovel i egnmaterialet påvist i gående prosjekt finansiert av NFR. sett i sammenheng med S forsyningen. Prosj ektet vil være i direkte samarbeid med andre pågående prosjekt finansiert av NFR.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet