Tilbake til søkeresultatene

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Mykorrhiza-soppfloraen i heipreget skog med høy nitrogen-belastning, effekter på produksjon og biodiversitet

Tildelt: kr 0,58 mill.

I storskalaeksperimenter med tilsetning av nitrogen (NITREX-programmet) framstår mykorrhizasopper (dvs. sopper som danner symbiose med trerøtter) som en av de mest følsomme organismegruppene overfor begynnende nitrogenmetning i barskog. Dette leder til en hypotese om at en vil finne tilsvarende negative effekter på mykorrhizasopp i heipregete furuskogsområder på Sør- og Sørvestlandet der det er registrert nitrogenlekkasjer. Det er videre forventet at dette vil bli et økende problem framover pga. <h>1. ub etydelig nedgang i nitrogen-deposisjon <h>2. gradvis økt metningsgrad i jordsmonnet <h>3. klimaendringer som fører til økt nedbrytning og frigjøring av akkumulert nitrogen. Prosjektet er lagt opp som en undersøkelse av mykorrhizasopp i vegetasjonsøkolo gisk definerte, åpne grunnlendte furuskogstyper langs en regional gradient i nitrogendeposisjon, herunder analyseflater som ble undersøkt første gang for 10 år siden. Endringer og tap av mangfold i belastede områder vil bli analysert som avvik fra (i) lit e belastet referunseområde samt (ii) avvik fra forventet naturtilstand. Prosjektet vil primært bli basert på multivariate metoder. Videre vil det bli vurdert tålegrenser for følsomme arter/artsgrupper som i eksperimentelle studier har pekt seg ut som vikt ige indikatorer på nitrogen belastning.

Aktivitet:

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet