Tilbake til søkeresultatene

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Landskap under press, Kulturminnevernets kunnskapsgrunnlag, legitimitet og praksis i plansaker

Tildelt: kr 1,5 mill.

Siktemålet er å studere interessekonflikter mellom arealbruksendringer og kulturhistoriske landskapskvaliteter i områder med arealpress, med vektlegging av hvordan interessemotsetningene løses. På bakgrunn av kulturhistoriske landskapsanalyser og med utg angspunkt i konkrete arealsaker vil undersøkelsen få fram hvordan kulturhistoriske landskapskvaliteter blir ivaretatt i plansaker. Den vil inneholde en kritisk gjennomgang av planprosessen, med spesiell vektlegging av aktørene, deres kunnskapsgrunnlag og verdisyn, som basis for en utarbeidelse av kriterier for vellykket realplanlegging i områder med kulturhistoriske verdier. Ettersom tettsteds - og bynære landskapsarealer med kulturhistoriske verdier er utsatt for økende press fra samferdsel, næringsliv og boligutbygging, har undersøkelsen stor aktualitet. Grunnlagsmaterialet består av kommunale plansaker fra Akershus og Rogaland i områder valgt utfra hensyn til en rik kulturminnebestand samt stort arealpress. De vil bli belyst gjennom tidsutsnitt, som er valgt ut med tanke på variasjonen i kildematerialet og tidsskiller som lovverket definerer. Analysen vil bygge på en kombinasjon av teorier og metoder som er egnet til å analysere landskapet i både tid og rom; som historisk kartoverlegg, grøntstruktu ranalyse, visuelle metoder, intervju og case-studier. Prosjektet er et tverrfaglig og tverrinstitusjonelt samarbeid mellom kulturhistorikere og samfunnsvitere fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Norsk institutt for by- og regionskforsk ning (NIBR).

Budsjettformål:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet