Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Nyttesopp og virus til kontroll av skadedyr i frukt

Tildelt: kr 2,8 mill.

Norske myndigheter har som uttalt mål at plantevernmiddelbruken i landbruket skal reduseres og at andelen økologisk dyrket areal skal økes. For å få til dette er det et sterkt behov for å utvikle alternative metoder for kontroll av skadegjørere. Aktiv bru k av naturlig forekommende sykdommer på skadedyr representere et slikt alternativ, ogi fruktdyrkermiljøet er det stor interesse for å ta i bruk disse nyttige mikrobene. Flerårige kulturer som frukt egner seg meget godt for mikrobiologisk bekjempelse av s kadedyr fordi en kan utnytte et stabilt og robust økosystem hvor insektpatogenene er med på å holde skadedyrpopulasjonene nede. Betydningen av ulike insektpatogener som naturlige dødelighetsfaktorer for viktige skadedyr i fruktdyrkingen er imidlertid ikke godt nok undersøkt. For å kunne lykkes i å utnytte naturlige forekommende nyttemikrober, vil vi i dette prosjektet derfor kartlegge hvilke insektpatogener som er av betydning for kontrollen av ulike skadedyr, hvilke patogener som finnes, hvor virulente d er er og hvilke faktorer som påvirker utviklingen og spredningen av disse. Prosjektet inngår i Planteforsk sin strategi for å utvikle økologisk og integrert fruktdyrking til trygge og økonomiske interessante produksjonsmåter for norske fruktdyrkere, og e r et samarbeid mellom Planteforsk og Skogforsk.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet