Tilbake til søkeresultatene

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Verdsetting av rekreasjonsområder - en kritisk etterprøving av dagens praksis som grunnlag for forbedrete forvaltningsprosedyrer.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Verdsetting er et viktig element i forvaltningen av natur- og kulturmiljøet, f.eks. ved planlegging, verneprosesser og konsekvensvurderinger. Verdsetting er en prosess med klare subjektive elementer, men disse er i stor grad bare implisitt uttrykt i dagen s praksis. Det er derfor behov for en kritisk gjennomgang av dagens verdsettingspraksis. bl.a. for å vurdere hvilke verdier som er integrert i prosedyrene, hvilket faglig perspektiv praksisen bygger på, hvilke metoder som nyttes, og ikke minst; hvilke imp likasjoner dette har for resultatet av verdsettingen. Dagens verdsettingspraksis vil bli belyst gjennom a) en analyse av veiledere som brukes av offentlige etater, b) en analyse av ulike sektorforvaltninger og c) empirisk utprøving av ulik verdsettingsme todikk. b) og c) vil bli gjennomført i to ulike caseområder; et område i tilknytning til en by/et tettsted og et mer uberørt område. Dette gir mulighet til å vurdere om verdsettingspraksis og -resultater er avhengig av områdetype. Prosjektet omfatter hel e dimensjonen fra grunnforskning til anvendt forskning, og det vil bli lagt stor vekt på brukerkontakt gjennom prosjektperioden.

Budsjettformål:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet