Tilbake til søkeresultatene

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Psykisk helsevern i et kontekstuelt perspektiv. En 10-års oppfølgningsstudie av hjelpsøkning og holdninger (135172/330)

Tildelt: kr 1,4 mill.

En har tidligere studert endringer i (Lofoten 1983-1990) og determinanter bak såkalt formell hjelpsøking i Lofoten og Oslo (1990) da variable som målte "pathways to care" både var sentralt i tverrsnittstudien fra 1990: Kommunediagnose i en bydel i Oslo og fire kommuner i Lofoten og i Nordkystundersøkelsen fra 1983. I perioden 1983 til 1990 fant det sted en generell økning i formell hjelpsøking i Lofoten. Dette omfatter også bruk av prester og menighetsarbeidere og sosionomer/sosialkontor. En fant også at det til dels var ulike faktorer som predikerte hjelpsøking i rurale områder (Lofoten) og urbane (Oslo). Holdninger til psykiatriske pasienter synes å være et flerdimensjonelt konstrukt. De aller fleste hadde en positiv innstilling til å bruke ressurser t il psykisk helsevern, de var i sterk tvil om hvor nær de ønsket å ha definerte psykiatriske pasienter, men hadde store krav på "normalitet" før pasienter kunne skrives ut. Det var liten forandring i folks holdninger (Lofoten) fra 1983 til 1990. Tilfredshe t med tjenester fra ulike deler av psykisk helsevern var klart bedre i Lofoten enn i Oslo (1990). Dette gjaldt både med psykisk helsevern generelt og den tjeneste en fikk fra psykiater/psykolog og fra allmennlege. Datasettet består av tre datamaterialer: 1. Intervjuundersøkelse 1990 N=2015. 2. Trygdedata: sykemelding, uførhet. 3. Reintervjuing 2000, N=1400 fra 1990-undersøkelsen, samt nytt tverrsnitt N=600.

Budsjettformål:

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet