Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A semantic analysis of levels of meaning as a strategy for solving the problems of conditionals

Tildelt: kr 1,5 mill.

Innenfor formallogikken blir naturlige kondisjonaler erstattet med materiale kondisjonaler. Denne erstatningen ivaretar ikke det sannhetsrelevante meningsinnholdet i de opprinnelige uttrykkene. Dette får konsekvenser både for sannheten til de formaliserte uttrykkene og for gyldigheten til de formaliserte argumentene som inneholder kondisjonaler. Mange løsningsforslag mislykkes fordi de ikke tar hensyn til at den semantiske sammenhengen mellom antesedent og konsekvent er essensiell for naturlige kondisjona ler, og fordi en tror at det er mulig å kalkulere sannhetsverdien til en naturlig kondisjonal ut fra sannhetsverdiene til antesedenten og konsekventen tatt hver for seg. Prosjekt skal undersøke ulike meningsnivåer i en kondisjonal, og også i andre konnek tiver, for å se hvorvidt det er mulig å finne en alternativ formalisering som ivaretar både disse meningsnivåene og det sannhetsrelevante innholdet i de språklige uttrykkene. Skillet mellom semantikk og pragmatikk blir her et viktig undersøkelsesområde. S lik formallogikken fungerer i dag, behandler den pragmatiske aspekter ved språket som ikke sannhetsrelevante, noe prosjektet vil forsøke å vise hverken er riktig eller nødvendig. Prosjektets tilnærming er å benytte den forskning som alt er gjort på område t, for å forsøke å kombinere ulike etablerte resultater med prosjektets teser og resultater.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet