Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Fra lys til mørk barokk - En studie av Pascals "Pensées"

Tildelt: kr 1,4 mill.

Innenfor den franske forskningstradisjonen er det vanlig å regne Pascal blant dem som overvinner barokken. Den underliggende tese i prosjektet er at denne konklusjonen er basert på et inadekvat barokk-begrep. Prosjektets må1 er å vise at en annen tilnærmi ng til den franske litterære barokken enn den empirisk-stilistiske tilnærmingen som har vært rådende i tradisjonen fra Jean Rousset, kan åpne for en rikere forståelse av Pascals verk og hans umiddelbare kontekst. Utgangspunktet for en slik alternativ baro kk lesning av Pascals Pensées vil være Walter Benjamins teologisk funderte barokk-begrep. I stikkordsform innebærer dette en dreining fra en lys, bejaende til en mørk, melankolsk barokk. Prosjektet vil dermed bestå av to deler: - Først en (kortere) faghistorisk undersøkelse av forskning på fransk litterær barokk (inkludert Pascal) for teoretisk å underbygge behovet for et modifisert barokk-begrep i Pascal-sammenheng - deretter en (lengre) nærlesning av sentrale fragmenter i Pensées , hvor tilnærmingens fruktbarhet vises i praksis. Nærlesningen vil bidra til å tydeliggjøre sider ved Pensées som en hittil ikke har vært tilstrekkelig klar over: en barokk Pascal som bokstavelig talt føler modernitetens skyggesider på kroppen , som lider ved språkets og tankens tilkortkommen i en åndløs og gudløs verden, som ikke overvinner, men tvert imot gjennomlider den barokke tilstand.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet