Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Songs From Under the Floorboards. The Music of Leningrad Rock Club as a Product of Cultural Synthesis

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektet tar for seg russisk new wave rock (RNV) fra Leningrad Rock Club i førperestroikaperioden 1981-85. RNV holdes for å være den første variant av rock i Russland som lokalt ble oppfattet som en russisk kulturform. RNA's egenart består i en kompleks blanding av impulser fra: vestlig ungdomskultur, offisiell sovjetisk massekultur, russisk folklore, litteratur og musikalsk tradisjon og undergrunnskultur. En av stilartens særtrekk er et nært forhold til det litterære og tekstens sentrale rolle. Prosje ktets vitenskapelige objekt er RNV-"låten" som fonotekst. Fonotekstene velges fra innspillinger av periodens fire mest kjente og produktive RNV-bands fra Leningrad Rock Club, samt fire av miljøets mindre berømte grupper. Ettersom det spesifikt russiske ka n fremgå både av tematikk og fremførelse, vil de utvalgte fonotekstene bli tematisk klassifisert gjennom en enkel litterær innholdsanalyse før de underkastes en mer inngående analyse med utgangspunkter i litteraturvitenskap, musikkvitenskap og sosiologi. Middeltons dialogiske metode for populærmusikkanalyse vil utgjøre basis for metoden. En viktig forutsetning for den sosiologiske delen av analysen er en mer inngående kjennskap til artistenes kulturelle identitet og den oppfatning fans og kritikere har av denne. Prosjektet innbefatter derfor et tre måneders feltarbeid i St. Petersburg. Et nyansert bilde av miljøet er uvurderlig for analysenes resultat.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet