Tilbake til søkeresultatene

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Svangerskap, arv og miljø, en familiebasert pasient-kontrollstudie av leppe- og ganespalte

Tildelt: kr 0,30 mill.

Siden prosjektstart i 1996 har prosjektet rekruttert 563 pasienter og 791 kontrollbarn (pr. aug. 2001). Pasienter som behandles for leppe- og gansepalte inviteres til å delta gjennom de to behandlende avdelingene i Norge, de plastikkirurgske avdelinger ve d Rikshospitalet og Haukeland sykehus. Som kontroller trekkes 3.5 per 1000 nyfødte tilfeldig ut fra Medisinsk fødselsregister og inviteres til å delta ved en henvedelse til foreldrene gjennom fødeavdelingen. Både pasienter og kontroller kontaktes innen tr e måneder etter fødsel. Deltagelsen ligger på 91 % i pasientgruppen og 80% i kontrollgruppen, som er svært høyt. Alle mødre som deltar fyller ut to spørreskjema som dekker en rekke miljøforhold. Det samles DNA fra pasient-og kontoll-barnet samt fra begge foreldre. I pasientgruppen samles også DNA fra søsken. Prosjektet er således den mest komplette og avanserte i sitt slag i verden, og gjør det mulig å benytte meget avanserte analysemetoder. Rekrutteringen vil bli avsluttet i løpet av 2001, og datainnsam lingen forventes å være avsluttet våren 2002. Prosjektet baserer seg på anonymisering av alt innsamlet materiale. Prosjektet har i perioden 1996-2002 blitt finansiert gjennom en kontrakt med NIEHS i USA samt med midler fra forskningsrådet. Finansieringen fra USA dekker lønn til tre personer som administrerer data­innsamlingen. I løpet av 2001 vil det bli gjennomført preliminære pasient-kontroll analyser av en rekke miljøforhold. Prosjektet arbeider med å ekstrahere DNA fra blod- og munnhuleprøver fr a tilsammen 2800 personer i pasientfamiliene og 3000 personer i kontroll-familiene. Forberedende genetiske analyser basert på et første utvalg av pasienttriader (pasient samt mor og far) er startet opp. Genene som analyseres er TGFalfa, TGFbeta3, MSX1, MT HFR og RARA. Prosjektet tar sikte på å analysere et stort antall aktuelle genetiske markører, samt prøve å holde tritt med utviklingen av nye molekylærgenetiske teknikker.

Aktivitet:

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet