Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Topic, fokus og bakgrunn: syntaktisk koding av diskursfunksjon

Tildelt: kr 1,7 mill.

Mange, muligens alle, språk oppviser ordstillingsvariasjoner som ikke har med grammatisk funksjon å gjøre. Hypotesen som blir undersøkt i prosjektet går ut på at disse ordstillingsvariasjonene er bestemte av de ulike konstituentenes diskursfunksjon. Hver av de tre diskursfunksjonene topic, fokus og bakgrunn antas å være universelt assosiert med bestemte funksjonelle hoder som tinnes i setningers CP-domene. Videre antas det at hver setningskonstituent er markert med et av trekkene [TOPIC], [FOKUS], [BAKGR UNN]. På grunn av dette vil hver konstituent flytte til spesifisererposisjonen til det korresponderende funksjonelle hodet eller eventuelt til hodet sjøl. Ved at større eller mindre konstituenter flytter kan mange ulike ordstillinger genereres. For eksem pel kan konstruksjoner med setningsfinalt fokus være resultatet av å topikalisere IP over en fokusert konstituent. Skulle dette vise seg å stemme, betyr det at diskurs-konfigurasjonalitet ikke er en egenskap ved en bestemt klasse av språk, men i stedet ka rakteristisk for syntaksen i alle språk. I forhold til denne hypotesen knytter det seg særlig problemer til konstruksjoner med ikke-perifert fokus. Dette må undersøkes. Det samme gjelder forholdet mellom syntaks og prosodi i koding av fokus.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet