Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Cure: Ritual Healing, Art Practices and National Cultural Policy in Contemporary Sri Lanka

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektet skal ta for seg en rituell helbredelses praksis i Sri Lanka og de samtidige sammenhenger denne praksisen opererer i. Bakgrunnen for prosjektet er at det gjennom de siste tiår har oppstått en ny interesse for praksisens estetiske uttrykk, dansen , komediedramaet og musikken. Innenfor helbredelseskonteksten er disse estetiske uttrykk sterkt tilknyttet offerhandlingene i ritualene og den kosmologi ritualene refererer og opererer innenfor. Gjennom den nye interessen for de estetiske praksisene har det skjedd en separasjon mellom "magi praksis" og "estetisk praksis" hvor den siste nå opererer innenfor sekulære arenaer som tradisjonelle show, innenfor utdannelsessystemet og på den nasjonale og internasjonale kunstarena. Fremveksten av et eget kultur politsk departement som ivaretar interessene for den større nasjonale politikk, og inntredenen av den kapitalistisk funderte kunstverdenen, er sannsynligvis de største agenter for denne endringsprosessen. En grunnleggende hypotese for prosjektet er såled es at studiet av kulturpolitikken og kunstverdenen vil synliggjøre endringene i premissene for og formen i reproduksjon av helbredelsespraksisen og avdekke mulige motsetningsforhold mellom disse interessene. Data skal tilegnes gjennom et 10-11 mnd feltarb eid på sørkysten av Sri Lanka.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet