Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Knowledge, Body and Value. A Study of Hereditary Social Divisions in Rural Tibet

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektet bygger videre på temaer og problemstillinger som utkrystalliserte seg gjennom arbeidet med hovedoppgaven: Commoners and Nobles. The Persistence of Hereditary Social Divisions in Lhasa under Communist Rule, basert på ett års feltarbeid i Lhasa, Tibet. En kan i Tibet i dag observere en revitaliseringsprosess hvor medfødt sosial status gjøres relevant som kriterium for rang. Prosjektet vil analysere disse kvalitative forskjellene mellom tibetanere av adelig, uren og "vanlig" bakgrunn, og spørre: hvordan og hvorfor gjøres medfødt status relevant blant tibetanere i dag, etter 50 år med dramatisk omstrukturering? Prosjektet tar utgangspunkt i to funn fra hovedoppgaven, nemlig at ulike typer kunnskap forbindes med ulik familiebakgrunn, og at kunnska p oppfattes som tett forbundet med moralitet. For å gå dypere inn hva disse kvalitative forskjellene oppfattes å være, vil prosjektet fokusere på hvordan visse typer verdifull kunnskap oppfattes som å være en del av kroppens fysiske sammensetning, og hvor dan denne kunnskapen verdsettes. Kunnskap lokaliseres i knokler, som overføres gjennom patrilinjen, og prosjektet søker å analysere hvordan kunnskap og kropp konseptualiseres i forhold til medfødt sosial status, samt muligheter for endring og sosial mobil itet. Prosjektet baseres på feltarbeid og nyere antropologisk litteratur fra den austronesiske regionen, og komparasjon vil utgjøre en vesentlig del av prosjektet.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet