Tilbake til søkeresultatene

HELSESAM-Helse og samfunn

Ungdoms sekualitet: En prospektiv, longitudinell studie med vekt på forskjeller etter kjønn

Tildelt: kr 1,2 mill.

På tross av den generelt høye oppmerksomheten rundt seksualitet i vårt samfunn, er den forskningsbaserte kunnskap om seksualiteten begrenset. Vi har særlig mangelfull kunnskap om dimensjoner ved den seksuelle funksjon og hvordan sammenhengen er mellom sek suell funksjon, mental helse og andre livsområder. Prosjektet vil ta utgangspunkt i det nyutviklete Derogatis Interview for Sexual Functioning (DISF, Derogatis 1997). Det måler 1. hyppighet, intensitet og driv i seksuelle fantasier og drømmer 2. faktisk seksuell aktivitet, og 3. opplevd seksuell nærhet, empati og tilfredshet. Prosjektet vil bruke et prospektivt logitudinelt utvalg fra normalpopulasjonen. Gjennom prosjektet vil en beskrive ungdommenes seksuelle livshistorie, knyttet t il seksuell debutalder, partnerantall, alder for fastere pardannelse. Prosjektet vil beskrive dem i forhold til DISFs tre dimensjoner, hvor forskjeller etter kjønn vil stå sentralt. Prosjektet vil videre knytte seksuell funksjon til kjønnsrolleidentitet, mental helse, ulike aspekter av selvbilde og livskvalitet. Dessuten vil prosjektet undersøke hvordan ulike aspekter ved ens oppvekstvilkår spiller inn for utviklingen av seksuell funksjonsevne og grad av tilfredshet. Særlig vekt vil legges på å belyse ho mofiles situasjon. Det vil fremskaffes kunnskap om svært sentralt livsområde, basert på gode instrumenter og et sterkt utvalg. Både nasjonalt og internasjonalt er feltet svakt dekket av tidligere forskning. Det vil være en av de få ganger det i internasj onal sammenheng fremskaffes slik kunnskap fra normalpopulasjonen gjennom prospektiv longitudinell metodikk, og også - så vidt vites - første gang lesbiske og homoseksuelle kan undersøkes innen rammen av en slik studie.

Budsjettformål:

HELSESAM-Helse og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet