Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Entry info foreign markets: A comparative study of regulatory regimes impact on entry mode decisions in the salmon fish farming industry.

Tildelt: kr 1,4 mill.

<.zeta.> undersøke hvilken innflytelse det regulative rammeverk har på valg av adgangsform (oppkjøpere, datterselskap, utenlandske salgs/markedsavdelinger, samarbeid etc.) blant oppdrettsselskap i Norge, Skottland og Chile betraktes som interessant. For d et første så opererer de under ulike nasjonale regimer: Selskap lokalisert i Skottland og Chile er underlagt liberale regimer, mens Norge har en tradisjon på statlig styring av økonomisk aktivitet. Videre så operer de på det internasjonale marked, men er underlagt ulike handelsregimer. To typer sammenhenger søkes belyst: 1. Nasjonal lovgivning og den innflytelse på industri struktur, og følgelig type adgangsform som velges, og 2. Handelsregime og dens innflytelse på valg av adgangsform. En proposisjon so m fremmes er: Et evne til å tilegne seg ressurser. Dette forventes å gi selskapet den fordelen å ha flere valgmuligheter i form av adgangsform, og dermed har en større manøvreringsevne hvis markedsbetingelser endrer seg til det ugunstige sett i fra selska pets ståsted. Funn fra denne studien forventes å ha en relevans både for næringen selv, politikere og teoritradisjoner som transaction cost economics og organisational capability. <.zeta.> eksplisitt belyse betydningen av regulative rammeverk kan bid ra t il økt innsikt i oppdrettsselskapers strategier.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet