Tilbake til søkeresultatene

MENTAL-Mental helse

Studier av søvn og nevrotransmittere i depresjonsmodellen "chronic mild stress" hos rotte

Tildelt: kr 1,3 mill.

Det er en klar kobling mellom depresjoner, bestemte nevrotransmittere og søvn. Ved polygrafisk registrering av pasienter med depresjon er det beskrevet en rekke søvnendringer. Søvnendringene er av tre hovedtyper: fragmentert søvn, redusert dyp søvn og end ret REM søvn. Disse søvnendringene blir av mange ansett som biologiske markører for depresjon og er forenlig med en svikt i serotonerg nevrotransmisjon. Dagens mest aktuelle antidepressiva har reopptakshemning av serotonin og tildels noradrenalin som hove deffekt og den generelle effekten er over hele hjernen. Nesten all forskning på ekstracellulære nivåer er gjort på "friske" rotter. Antidepressive medikamenter gitt til friske personer har liten/ingen effekt på stemningsleie, og en kan dermed sette spørsm ålstegn ved tolkningen av slike data. Prosjektets hovedmål er å studere en rotte-depresjonsmodell m.h.p. endringer i søvn og nevrotransmittere i lokale hjernestrukturer. Søvn og nevrotransmitterfunksjon før og etter behandling med antidepressive midler s amt regulering av serotonerg nevrotransmisjon vil bli studert i modelldyr og kontrolldyr. Hensikten er å få innsikt i hvordan funksjonen endres i dyremodellen for depresjon, hvordan antidepressiv behandling påvirker funksjonen, og om reguleringen av sero tonerg nevrotransmisjon endres i depresjonsmodellen. Dette kan gi innblikk i hvilke funksjonsendringer som ligger bak de depresjonsliknende trekkene i dyremodellen og ved depresjon hos mennesker.

Budsjettformål:

MENTAL-Mental helse

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet