Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Skriftsspråklig utvikling i en risikogruppe: Spesialpedagogiske tiltak for elever med alvorlige lese- og skrivevansker (stip: T N Nilssen)

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektnummer:

142763

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2001 - 2009

Geografi:

Prosjektet er en longitudinell undersøkelse og følger opp barn som kommer fra familier der en eller begge foreldre har lese- og skrivevansker. Barna har deltatt i det Forskningsråds-finansierte prosjektet "Tidlig identifisering og forebygging av lese- og skrivevansker" siden de gikk i førskolen. Prosjektet utvikler, gjennomfører og evaluerer et pedagogisk intervensjonsprogram rettet mot de av barna som utvikler alvorlige lese- og skrivevansker, og som skolen ikke makter å hjelpe (om lag 25 barn). I tille gg analyseres den skriftspråklige utviklingen til totalmaterialet (N=140) i et longitudinelt perspektiv (fra førskole til skolealder) for å identifisere faktorer som bidrar til en hhv positiv og negativ utvikling på et individ- og miljø/systemnivå. Inter vensjonsopplegget utvikles og gjennomføres som single case studier (maksimalt 25) og tilpasses det enkelte barnet, men med noen gjennomløpende komponenter. Oppleggene gjennomføres av barnas lærer, og selve kunnskapsoverføringen fra "leseekspertteam" til l ærere utnytter prinsipper fra problembasert læring og gjøres til gjenstand for bevisst planlegging og evaluering. Data er av kvantitativ så vel som kvalitativ natur. Til de longitudinelle analysene nyttes growth curve analyser i tillegg til mer tradisjone lle regresjons- og faktoranalytiske tilnærminger. Prosjektet bidrar til grunnforskning ved å utvikle kunnskap om tidlige talespråklige ferdigheter og lese- og skrivevansker. Det har en anvendt profil gjennom utvikling av spesialpedagogiske strategier som bør bidra til at skolen mer kvalifisert kan håndtere elever med alvorlige lese- og skrivevansker.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap