Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den rettslige reguleringen av barnevernet i Norge - ansvars- og oppgavefordeling mellom skole, hjem og barnevern

Tildelt: kr 1,4 mill.

Barns opplæring i det moderne Norge er et fellesprosjekt for det enkelte barn, foreldrene og samfunnet. I lovgivningen er dette uttrykt gjennom et nettverk av rettigheter og plikter for familien, skoleverket og barnevernet. De er undergitt hver sine retts lige reguleringer. Tema for prosjektet er hvordan disse systemene fungerer hver for seg og sammen når de møtes, utfordret av barn med behov for spesiell tilrettelegging. Skole og barnevern har flere møtepunkter. Barnevernet har i bvl § 4-11 en hjemmel til å gi pålegg til foreldrene for å sikre barnets skolegang. Elever med problemer vil kunne ha behov for ulike former for tiltak. Hvilken oppfatning skolen og barnevernet har av eget og hverandres ansvar og oppgaver og hvordan de samhandler seg i mellom og i forhold til foreldrene vil være av avgjørende betydning for om barnet får hjelp eller om det legges sten til byrden. Når barn blir plassert utenfor hjemmet med barnevernets hjelp, vil barnevernet forvalte deler av foreldreansvaret i foreldrenes sted. Prosjektet vil inneholde en utredning av de rettslige reguleringer av skolens, barnevernets og hjemmets oppgaver med fokus på disse møtepunktene. Siktemålet er å klarlegge systemets tilsiktede og utilsiktede virkninger og peke på forhold som er egnet til å fremme dets funksjonsdyktighet.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet