Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Protein produsert fra naturgass - en ny fôrressurs for fisk og husdyr

Tildelt: kr 14,6 mill.

Produksjon av protein fra naturgass (encelleprotein -BioProtein)har stort potensiale for verdiskapningen gjennom bruk i fôr til fisk og husdyr. Konvertering av naturgass på land til BioProtein representerer stor verdiøkning sammenlignet med eksportverdien av gassen. Forskningen hittil har vist at BioProtein har interessante ernæringsmessig og teknologiske egenskaper, og produkter er allerede godkjent av EU for bruk i fôrtil laks og i begrenset grad til husdyr. I programmet vil en søke å: til laks og i begrenset grad til husdyr. 1. Klarlegge virkninger av forskjellige typer og nivåer av BioProtein på produksjonsegenskaper, smakspreferanser og produktkvalitet hos fisk og husdyr., og å øke kunnskapen om mekanismene bak disse effektene. 2. Utnytte egenska pene ved BioProtein ved teknologisk tilpassing av fôrproduksjonen. 3. Klarlegge virkningen av BioProtein på energi- og proteinmetabolismen hos fisk og husdyr. BioProtein er en norsk ressurs, som kan sikre framtidig tilgang på fôrproduksjon til norsk akva kultur og husdyrproduksjon. Programmet vil bli rette mot utnyttelse av forskjellige produkter av BioProtein i fôr til fisk (laks og kveite) og husdyr (kylling, gris og mink som modelldyr). Forskningen vil etablere ny kunnskap på alle trinn i verdikjeden f ra proteinproduksjonen fram til produktene fra fisk og husdyr, og gi kvalitetssikret dokumentasjon gjennom analyser og dyreforsøk. Programmet vil sikre nødvendig kompetanseutvikling og styrke samarbeidet mellom det etablerte miljø inne produksjon av encel leprotein fra naturgass (mikrobiologi, kjemi, prosess) og nasjonale og internasjonale forskningsgrupper innen ernærings- og fôrforskning med fisk og husdyr. To stipendiater og en post doc-stilling vil bli inkludert i programmet.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet