Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

DNA-markører for karakterisering av genetisk variasjon i norske skogstrær

Tildelt: kr 8,2 mill.

Det er i Norge behov for kompetanse i molekylærgenetikk på skogstrær. Slik kompetanse trengs for å oppnå en dypere forståelse av trærnes evolusjon, genenes virkemåte, hvordan genetisk variasjon opprettholdes under skiftende klimatiske betingelser og forbe dre utnyttelse av genetisk variasjon i planteforedlingen. Dette er nødvendig for å bedre kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig utnytting og bevaring av skogstrærnes genetiske ressurser, noe som er et av prinsippene nedfelt i Konvensjonen om biologisk mangfo ld. NISK er den eneste institusjon i Norge som i vesentlig grad forsker på skogstrærnes genetikk og trenger kompetanse i å bruke DNA-markører til å påvise, karakterisere og kvantifisere genetisk variasjon i skogstrær. Dette er nødvendig for å videreutvikle genetikk på skogstrær som fag, for å kommunisere og samarbeide med utenlandske forskningsmiljøer, og for å bistå forvaltningen i identifikasjon av materialer for sertifisering, patentering og eventuelt genmodifiseri ng. Programmet tar sikte på å utvide kompetansen til seks av NISK's forskere som i dag har komplementær kompetanse innen molekylærbiologi, kvantitativ genetikk, statistikk, planteforedling, vekst- og økofysiologi og bioteknologi anvendt på skogstrær. Dis se vil samlet utprøve teknikker for karakterisering av genetisk variasjon ved hjelp av DNA-markører og teste metodene på plantematerialer som på forhånd har veldefinert genetisk struktur med kjent variasjon i ulike fenotypiske karakterer.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet