Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Kostnads- og etterspørselseffekter av brukerbetaling

Tildelt: kr 0,60 mill.

Brukerbetaling har fått økende betydning for finansieringen av kommunesektoren de siste 20 årene, og økningen foreldrebetaling i barnehager, egenandeler i eldreomsorgen og avgifter i teknisk har vært betydelig større enn økningen i det generelle prisnivåe t gjennom hele 1990-tallet. Prosjektet vil søke å identifisere drivkreftene bak veksten i brukerbetaling i barnehage og eldreomsorg. Er utviklingen preget av konvergens ved at veksten har vært sterkest i kommuner som i utgangspunktet hadde lave betalingss atser, eller er det økonomiske rammebetingelser og politiske forhold som er bestemmende for gebyrveksten i den enkelte kommune? Den primære økonomiske begrunnelsen for prising av offentlige tjenester er knyttet til etterspørselsregulering og realisering av allokeringsgevinster. Samtidig observeres at betalingsordninger ofte utformes på en slik måte at den etterspørselsregulerende effekten reduseres. Prosjektet vil studere i hvilken grad avgifter i teknisk sektor virker etterspørselsregulerende, og hva s om kjennetegner kommuner som tillater/ikke tillater avgiftene å virke etterspørselsregulerende. I den internasjonale kommunaløkonomiske litteraturen er det økende interesse for sammenhengen mellom finansieringsordninger og kostnadskontroll. Prosjektet vi l undersøke om brukerbetaling har betydning for kostnadskontrollen ved å utføre kostnadsanalyser for tjenester med ulik grad av brukerfinansiering. Det skal også gjennomføres anvendt modellering av hvordan brukerbetaling påvirker insentivene til kostnadse ffektivitet, og hvordan brukerbetaling kan være ett av flere elementer i kommunens regulering av tjenesteprodusentene.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet