Tilbake til søkeresultatene

VS2010-Verdiskapning 2010

Ledelse i kulturelt mangfoldige bedrifter

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektet fokuserer på at norske arbeidsplasser er blitt flerkulturelle i betydningen av at det er en arena der ansatte med ulike kulturelle erfaringer og virkelighetsoppfatninger møtes og skal samarbeide. Selv om et mangfoldighetsperspektiv innbefatter faktorer som kjønn, alder og utdanning, er det særlig etnisitet og nasjonalitetsdimensjonen som vil bli fokusert i denne studien. Prosjektet vil ha et hovedfokus på utformingen av lederrollen i fiskeindustribedrifter preget av kulturelt mangfold. Med bak grunn i dette er hovedproblemstillingen: Hvordan utformes lederrollen på ulike nivå i bedrifter preget av kulturelt mangfold? Hovedmålet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan kulturelt mangfoldige organisasjoner påvirker utformingen av le derrollen på ulike nivå. Delmålene er: 1) <.zeta.> frembringe kunnskap om anvendbare organisasjonsformer og ledelsesformer. 2) <.zeta.> utvikle verktøy som bedrifter kan bruke i organisasjonsutviklingsprosesser. Prosjektet vil basere seg på data fra to f iske-industri-bedrifter som i stor grad preges av kulturelt mangfold.

Budsjettformål:

VS2010-Verdiskapning 2010

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet