Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Lokal skattepolitikk, konkurranse og mobilitet

Tildelt: kr 1,1 mill.

Det er betydelig politisk og faglig interesse for skattekonkurranse og annen fiskal konkurranse knyttet til økende mobilitet av husholdninger og bedrifter. Samtidig er det mangelfullt empirisk grunnlag for å uttale seg om betydningen av slik mobilitet. Pr osjektet skal utnytte gode mikrodata og omfattende data om kommunesektoren for empirisk analyse av sammenhengen mellom den økonomiske tilpasning for kommuner, husholdninger og bedrifter. Søkelyset rettes både mot vridninger i lokale skatter/avgifter og tj enester som følge av mobiliteten og hvordan mobiliteten påvirkes av lokale myndigheters politikk. Første del om husholdningsmobilitet retter seg mot hvordan sammenhengen mellom kommunal økonomi og flytting varierer mellom grupper i befolkningen. Betydnin gen av kommunale avgifter, skatter og tjenester for bostedspreferanser avhenger av personkarakteristika, f.eks. utdanning. Ulike befolkningsgrupper representerer følgelig forskjellige insentiver for kommunal tilpasning. Andre del om kapitalmobilitet/bedr iftsmobilitet skal studere sammenhengen mellom kommuneatferd og bedriftsatferd. Her utnyttes i første omgang en etablert database om private investeringer på kommunenivå. Videre skal bedriftsregisteret ved SSB utnyttes med data om etablering, nedlegging, inn- og utflytting av bedrifter på kommunenivå. Tredje del studerer husholdningsmobilitet og bedriftsmobilitet i sammenheng, og hvordan de forsterker hverandre. Først studeres hvordan de påvirker lokale valg av skatter, avgifter og kommunale tilbud. Sen ere legges det opp til å studere tilpasningen til kommuner, bedrifter og husholdninger i sammenheng. Prosjektet vil her først og fremst gi en oppstart til slik regional modellering. Fjerde del konsentrerer seg om insentiver knyttet til kapitalisering av kommunaløkonomiske forhold. Kapitalisering av kommunale avgifter, skatter og tjenester representerer en potensiell disiplineringsmekanisme for å fremme allokeringsmessig og kostnadsmessig effektvitet i kommunene. Prosjektet vil utnytte data fra SSB om om setning av boliger til å studere betydningen av kommunale avgifter/skatter for boligprisene når det kontrolleres for boligkarakteristika, kommunale tjenester og andre relevante lokale forhold, herunder privat tjenesteyting, arbeidsmarkedet, klima og oppve kstvilkår/kriminalitet.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet