Tilbake til søkeresultatene

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Grunnleggende forhold ved varmebehandling av Al-legeringer - Heat Treatment Fundamentals

Tildelt: kr 14,5 mill.

Det søkes om et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning med oppstart i år 2001 innen Grunnleggende forhold ved varmebehandling av Al-legeringer. Prosjektet vil gjennomføres ved to institutter ved NTNU; Institutt for fysikk (IF) og Institutt for materialt eknologi og elektrokjemi (IME) i samarbeid med SINTEF Materialteknologi, Anvendt fysikk. Industripartnere er norsk aluminiumsindustri, representert ved Hydro Aluminium ( HAMP og Automotive structures), Raufoss Aluminium og Elkem Aluminium. 29% av prosjekt et vil være brukerfinansiert. Temaene som tas opp faller inn under nøkkelområdet 'Foredling og bruk av lettmetaller'. Aktivitetene innen prosjektet vil bli konsentrert om grunnleggende forståelse av kimdanning. I stedet or kvalitative modeller er en i fer d med å forstå hva som skjer på atomært nivå, og komme opp med kvantitative modeller basert på eksperimenter og modell ering. Disse kvantitative beskrivelsene vil være svært nyttige for de industrielle prosessene. Prosjektet er delt inn i tre underaktivit eter: A) Kimdanning av utfellinger og dispersoider B) Kimdanning ved rekrystallisasjon. C) Ikke-isoterme omvandlinger. På alle disse områdene er lettmetallindustrien klart avhengig av en forbedret grunnforståelse for å rasjonalisere fremstilling og forbed re materialenes bruksegenskaper. Prosjektet har en økonomisk ramme på til sammen 27.4 MNOK over fem år, og 19.4 MNOK sø kes fra NFR. Dette inkluderer utdannelse av 5 dr.ing og 5 postdocs.

Budsjettformål:

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet