Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Rehabilitering av fyllingsdammer

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektnummer:

143880

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Organisasjon:

Geografi:

1. Skjærestyrke og permeabilitet av steinfylling. Det vil i denne aktiviteten bli fokusert på å finne de rette materialparametre ved bruk av erfaringer og fysiske forsøk. Det er utført forsøk ved noen av våre største fyllingsdammer. Denne kunns kapen vil bli brukt som basis for å korrelere skjærstyrken ogpermeabiliteten ut fra enkle forsøk på steinmaterialet, til f.eks. ruhet, trykkstyrke, kornform. 2. Stabilitet av støttefylling og damtå i steinfyllingsdammer med stor lekkasje. Det s kal utvikles et regneverktøy for å analysere strømning gjennom en steinfylling. Videre skal det etableres et bruddkriterium for når steinfyllingen bryter sammen enten ved erosjon av enkelte steiner eller ved massive brudd langs skjæreflater gjennom støtte fyllingen. En skal prøve beregningsverktøyet på modellforsøk i så stor skala at en i modellen har reelle egenskaper for en steinfylling. 3. Bruddforløp i steinfyllingsdammer. Denne aktiviteten vil undersøke bruddmekanismene i steinfyllingsdamme r ved forsøk i stor skala og utvikle et verktøy for beregning av bruddforløpet der en tar hensyn til dammenes oppbygning og konstruksjon. 4. Bruddforløp i betongdammer. l dammenes oppbygning og konstruksjon. Her ønsker en å undersøke bruddmekan ismene i ulike typer betongdammer ved bruk av elementanalyser, FEM. Når simuleringene er utført, systematiseres resultatene slik at man får forenklede betraktningsmåter for bruddforløp i ulike typer betongdammer.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer