Tilbake til søkeresultatene

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Økt gjenvinning av plast gjennom bruk av FoU

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektet har til hensikt å heve nivået på kunnskapen rundt gjenvinning av plast. Ved å anvende vitenskapelige metoder vil man i prosjektet arbeide mot et ambisiøst mål om å gjenvinne 80 % av all plastemballasje som akkumuleres. Det er viktig å samordne den kompetansen som finnes nasjonalt i dag for å kunne peke på problemstillinger som øker muligheten til å gjenvinne en større andel av plastavfall. Man søker å få til et tettere samspill mellom sorteringsanlegg og gjenvinnere ved å gå dypere inn i hvilke kriterier for sortering som vil være av betydning for den enkelte gjenvinningsbedrift. Problemet med skjemmende lukt står i dag i veien for å øke gjenvinningsgraden betydelig. Løses dette kan man nå et langt skritt nærmere måle t. Toleranser for innblanding av andre plaster vil bli studert. Videre vil man se på kjemisk oppgradering av materialene ved hjelp av ulike tilsatser under blandingen. I tillegg vil man søke å identifisere viktige egenskaper ved det resirkulerte mater ialet, kvantifisere disse egenskapene og implementere dette i en fremtidig kvalitetsklassifisering av resirkulert materiale.

Aktivitet:

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet