Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Beslutningsstøtte for vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektnummer:

143938

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Organisasjon:

Geografi:

Vedlikehold og rehabilitering av vannkraftanlegg innebærer prosjekter med store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser. Hovedutfordringen sett fra beslutningstaker er å finne, å velge ut og å plassere i tid aktuelle prosjekter ut fra en helhetsvur d ering. Prosjektet omfatter primært metode- og programvareutvikling. Programsystemene Vansimtap og VTG skal videreutvikles med tanke på å etablere et helhetlig analyse- og beslutningsstøtteverktøy for optimalisering av vedlikehold og rehabilitering ut i f ra økonomiske kriterier. For Vansimtap innebærer dette bl.a. automatisert beregning av kostnader ved ulike tidspunkt og lengder på revisjon. For VTG er det aktuelt å utvide representasjonen av vannvei, turbin og generator. Det skal utvikles et brukervenn lig program for flermåls beslutningsstøtte som kombinerer kriterier mht økonomi, sikkerhet og miljø. Informasjon om feilsannsynlighet og restlevetid er viktig for å kunne beregne lønnsomhet av vedlikehold og rehabilitering. Dagens datagrunnlag er for dår lig. Muligheten for å utvikle et praktisk verktøy basert på statistisk analyse for estimering av disseparametrene ut fra driftsstatistikk skal vurderes. Eventuell utviklingsaktivitet avhenger av vurderingen. Dette er et aktuelt tema for dr.ing.studium inn enfor prosjektet. Prosjektet omfatter også utvikling av indikatorer for styring av vedlikehold og rehabilitering, etablering av nasjonal driftsstatistikk for vedlikeholdsformål, samt utvikling av undervisningsopplegg for bransjerettede bruker- og videreu tdanningskurs.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer