Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Logistikknettverk i den nye økonomien - studier av strategiske muligheter for bransjer, nettverk og enkeltbedrifter

Tildelt: kr 8,1 mill.

En forutsetning for den nye økonomiens gjennomslagskraft (verdiskapning gjennom IKT og nye organisasjonsformer) er at den kan forenes med eksisterende logistikkstrukturer som kjennetegnes av kapasitetsbegrensninger i infrastrukturen og miljøkrav. På den a nnen side vil kravene til logistikken og logististikkaktørene forandres i den nye økonomien. Dilemmaet gir utfordringer også for norsk næringsliv. Målet med prosjektet er å analysere dette gjensidige avhengighetsforholdet gjennom å studere design og appli kasjoner av logistikknettverk i den nye økonomien. Vi vil ta for oss tre applikasjoner - den første omhandler nye tekniske løsninger med hensyn til effekter og vekst. Den andre omhandler effektene av nye organisasjonsformer (inklusive nye logistikkaktører ). Den tredje omhandler innovasjonsevne i samspillet med miljøet, f.eks. effektive emballasje-og transportløsninger med bruk av IKT. Forståelse for nye fenomen krever nye forskningstilnærminger. I prosjektet kombineres forskningskompetanse fra systemtenk ningen i logistikk med kompetanse på industrielle nettverk. Gjennom denne koblingen vil prosjektet bidra til å forstå spenningsfeltet mellom ny teknikk og eksisterende struktur. Dette gjøres gjennom et hundretalls systematiske case-analyser av det norske logistikknettverket og dets internasjonale koblinger. Forskningsresultatene formidles via bøker, artikler, seminarer og utdanningsprogram. Prosjektet danner også grunnlag for en database - en idebank - som næringslivet kan benytte for nye ideer og løsnin ger samt benchmarking.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet