Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Globale, regionale og nasjonale rammebetingelser for produktivitet og verdiskaping

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektet er organisert rundt fire punkter. Disse behandler ulike økonomisk-politiske forhold relatert til næringslokalisering, miljøproblematikk og IKT. Kunnskap om disse forholdene vil være avgjørende for bedriftenes evne til å forstå markedene og fatt e riktige strategivalg hva angår lokalisering og teknologi. Oppbygging av kompetanse på disse områdene vil derfor ha stor betydning for produktivitet, ressursutnyttelse og verdiskaping. 1. Global næringslokalisering: Drivkrefter og utviklingstrekk: Konsek venser for produktivitet, handel og transport Hvilke næringer er i vekst, og hvilke stagnerer? Hvor vandrer de ulike næringer? Hvor oppstår de nye næringsklyngene? Hva er drivkreftene bak næringslokalisering og næringskonsentrasjon, og har deres relative betydning endret seg over tid? Dette er alle s pørsmål prosjektet ønsker å belyse. betydning endret seg over tid? Dette er alle s 2. Global klimapolitikk: Endrede etterspørselsmønstre og nye teknologivalg Globaliseringsprosessen har gitt et skjerpet fok us på miljøproblemene som oppstår gjennom produksjon, handel og forbruk. Bedriftene vil måtte tenke nytt: Miljøhensyn vil påvirke teknologivalg samt være avgjørende for bedriftens markedsforståelse og marked sføring. edriftens markedsforståelse og marked 3. Politiske og økonomiske strukturendringer i Asia: IKT som motor for fremvekst av nye asiatiske tigre? Utviklingen i Asia er av særskilt interesse ettersom størrelsen på regionen, samt den endringstakten vi i dag observerer, tilsier at utviklingen her kan få dramatiske konsekvenser for resten av verden. 4. Globalisering, økonomisk vekst og IKT: den. Den "nye økonomien", IKT og globalisering av kapitalmarkedene innebærer at bedriftenes investeringsstrategier, valg av samarbeidspartner , org anisering av virksomheten og lokalisering av dens ulike deler vil kreve revurdering og være gjenstand for atskill ig endring i tiden fremover. skill

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet