Tilbake til søkeresultatene

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Deformasjonsegenskaper og rissfølsomhet i ung betong: IT-basert system for produksjonsplanlegging

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektet omfatter følgende hoveddeler: Eksperimentelt arbeid: · Grunnleggende studier av temperaturendringers effekt på betongens deformasjonsegenskaper med og uten ekstern last. · Materialparameterstudier, dvs. kartlegging av effekten av bet ongens delkomponenter og blandeforhold på deformasjonsegenskapene samt varme- og fasthetsegenskapene · Måling av totaleffekten av samtlige materialegenskaper på spenningsoppbyggingen i betongen under styrt temperaturforløp i en spesialkonstruert SPENNINGSRIGG. Utnyttelse av eksperimentelle data: · Utfylling av eksisterende database som basis for konstruksjon av realistiske materialmodeller til bruk i ber egninger. · Formuleringer av generelle retningslinjer for valg av delkomponenter til robuste betongsammensetninger mht. opprissing i ung alder. Beregning og planleggingsteknologi: · Videreutvikling av robuste og pålitelige beregnings metoder for betongkonstruksjoner i herdefasen. Dette arbeidet vil bl.a. omfatte materialmodeller for deformasjons- og mekaniske egenskaper, samt metoder og anbefalinger for beskrivelse av konstruksjonenes geometri og randbetingelser. · A rbeidet relateres til videreutvikling av et eksisterende ekspertsystem satt sammen av fire hoveddeler som alle vil bli oppdatert og forbedret: (1) Materialdatabasen, (2) Enkle IT-baserte beregningsprogram, (3) Neural Network for typiske ung betong problem, (4) Modul med inngangsdata til avanserte regneprogram Diana (TNO, NL) og 4CTemp&Stress (DTI, DK) ). · Etablering av en rasjonell, pålitelig og godt dokumentert norsk praksis for spenningsberegning av beto ngkonstruksjoner i herdefasen.

Aktivitet:

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet