Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker

Tildelt: kr 4,9 mill.

Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker vil kunne avhjelpe situasjoner med effektknapphet, gi sluttbruker større fleksibilitet til å respondere på effekt- og energipris i markedet i tillegg til å bedre leveringssikkerheten. Prosjektet vil på et tverrfaglig grunnlag se på lokal kraftproduksjon hos sluttbruker, og vil bestå av en kombinasjon av generelle og spesielle studier. Disse casene vil bli studert mhp. 2-3 konkrete norske case hvor lokal kraftproduksjon er, eller er i ferd med å bli, installert. Disse casene vil bi studert mht. forbruksprofil og valgt teknologis egenskaper når det gjelder produksjon av kraft og varme. Følgende delprosjekter vil inngå: 1. Felles strategisk plattform for involverte forskningsmiljøer mhp utvalgte case, markedsforhold , sluttbrukers atferd, forbruksprofiler sett mot ulike teknologiers produksjonsegenskaper for kraft/varme og muligheter for akkumulering av varme. 2. Sluttbruker i relasjon til markedet: Internasjonale trender, rammebetingelser i kraftmarkedet, analys everktøy, risikohåndtering og kritiske aspekter hos sluttbruker vil bli studert. 3. Produksjonsegenskaper: Ulike teknologier for lokal kraftproduksjon og deres egenskaper vil bi evaluert. 4. Kartlegging av formålsdelt energi- og effektbehov hos no en utvalgte sluttbrukere, og vurdering av samspillet mellom elektrisk og termisk energi bruk. 5. Politiske strategier: Politiske ideer/virkemiddel vil bli analysert basert på scenarier for lokal kraftproduksjon samt, resultater fra norske og finske ca se studier.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer