Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Økt energiutnyttelse ved gassifisering av avfall

Tildelt: kr 3,2 mill.

Med et internasjonalt klassifiseringssytem for avfallsfraksjoner vil en oppnå en bedre spesifikasjon av avfall og dermed også mulighet for å lage blandinger av spesifiserte fraksjoner. Med modellverktøyet som er planlagt utviklet vil en med utgangspunkti en blanding av definerte avfallsfraksjoner kunne prediktere kvaliteten på gass produsert i en gassifiseringsprosess under gitte prosessbetingelser. Ønsket gasskvalitet kan dermed styres ved tilførsel av en bestemt blanding av avfallsfraksjoner. Med basi s i en forventet gasskvalitet kan en foreta en mer optimal design av forbrenningsteksnisk utstyr som må være integrert med en gassifiseringsprosess. De forbrenningsmessige studiene som er inkludert i prosjektet vil være utvikling av designgrunnlag for for brenningsmessig utstyr tilpasset ulike systemløsninger for varme- eller kraft/varmeproduksjon. Prosjektet inkluderer også bruk av naturgass som en integrert del av totale systemløsninger. Innblanding av naturgass i den produserte gassen vil kunne benytte s for å redusere variasjoner i kvalitet på produsert gass slik at de forbrenningstekniske installasjonene opererer under tilnærmet konstante betingelser. Innblanding av naturgass vil også redusere teknologiske barrierer knyttet til enkelte forbrenningstek nologier. Naturgass vil også kunne benyttes som reserevedekning for å sikre tilgjengeligheten av energileveranse samt benyttes for å tilpasse energileveransen til aktuelt behov.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer