Tilbake til søkeresultatene

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegeordningen: Pasienterfaringer - belyst ved et pasientpanel

Tildelt: kr 0,70 mill.

Hovedkilden for data blir en pasientundersøkelse, basert på et fast pasientpanel. Panelet vil omfatte ca 3500 brukere i et strategisk utvalg trukket av Statistisk sentralbyrå. Det vil gå spørreskjema til brukerne våren 2001 (før innføring fastlegeordninge n (FLO)), januar 2002 (ca et halvt år etter innføring av FLO) og januar 2003. Med første henvendelse etableres en base-line: En beskrivelse av situasjonen før innføring av FLO. Ved andre henvendelse fås et bilde av selve gjennomføringsprosessen, og bruker nes opplevelse av denne. Med den siste henvendelsen fås et bilde av brukernes evaluering i en rutinesituasjon. I tillegg til å gi data fra ulike faser i implementeringsprosessen skal utsendelse 2 og 3 gjøre det mulig å bygge inn spørsmål og problemstillin ger som blir aktualisert i løpet av fastlegesystemets første og andre driftsår, eller som oppdragsgiver ønsker en nærmere belysning av.

Budsjettformål:

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet