Tilbake til søkeresultatene

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legers arbeidsvilkår under fastlegereformen

Tildelt: kr 1,6 mill.

Fastlegereformen har som en sentral målsetting å bidra til økt kvalitet i primærlegetjenesten. Målsettingen innebærer en antakelse om at de endringene som reformen innebærer kan påvirke kvaliteten i tjenestene legene yter ovenfor befolkningen. For å kunne vurdere om målet nås blir det derfor svært viktig å forstå hvilke konsekvenser fastlegereformen får for legenes arbeidssituasjon, og hvordan legene håndterer disse endringene i sitt daglige virke. Prosjektet vil primært fokusere på hvordan fastlegereform en skaper nye betingelser for utforming av legenes og medarbeidernes arbeidshverdag, og undersøke hvilke konsekvenser de nye betingelsene får for avgrensningen og ivaretakelsen av primærlegeansvaret. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad reformen bidrar til å legge til rette for en positiv utvikling i arbeidsvilkårene til primærlegene. Fokus vil bli satt på hvilke muligheter og begrensninger legene opplever med fastlegeodningen, og hvordan de håndterer disse. Et spørsmål som dermed også stilles er i hvi lken grad fastlegeordningen bidrar til en rasjonell utnyttelse av legeressursene i kommunehelsesektoren.

Budsjettformål:

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet