Tilbake til søkeresultatene

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Allmennmedisinske og samfunnsmedisinske småskalaprosjekt om fastlegeordningen

Tildelt: kr 0,90 mill.

I løpet av 2001 vil en av de største reformer innen primærhelsetjenesten være gjennomført. Regjering og Storting har at forutsatt forskning og evaluering av reformen er en forutsetning. Allmennmedisinsk forskningsutvalg har i mer enn 25 år administrert en ordning med allmennpraktikerstipend: småskalaforskning utført i allmenn- og samfunnsmedisinsk praksis. Prosjektet sikter mot å ivareta relevans for allmenn- og samfunnsmedisin i evalueringen av fastlegeordningen (FLO) ved å bygge på den forskningstradisj on Allmennmedisinsk forskningsutvalg og allmennpraktikerstipendene representerer. Ved å engasjere leger som er yrkesaktive i primærhelsetjenesten har det vist seg at forskningen blir mer praksisnær og praksisrelevant. Slike stipend har også vært preget av høy grad av fullføring og videreføring til blant annet doktorgradsprosjekt. Prosjektet tar sikte på småskalaforskning rettet mot forskningsspørsmål som har utgangspunkt i primærmedisinsk praktisk virkelighet og vil organiseres etter mønster av Allmennpra ktikerstipendene.

Budsjettformål:

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet