Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Helsetilstand og velferd hos verpehøns i innredete bur og bingesystem.

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektnummer:

144384

Prosjektperiode:

2001 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hovedmålet med prosjektet er å evaluere de dyrevelferdsmessige konsekvensene av framtidas driftssystemer ved hjelp av helserelaterte velferdsindikatorer. Et vedvarende dårlig produksjonsmiljø vil kunne føre til kronisk stress, som kan påvirke dyras immunforsvar og dermed helse gjennom økt mottagelighet for sjukdom. Videre kan egenskaper ved driftssystemene, som for eksempel berikelse av burmiljøet med sand kasse og vagle eller sosiale grupperinger i løsdriftsbesetninger, kunne føre til økt risiko for smittespredning og skader. Internasjonal forskning på alternative driftssystemer har forutsatt nebbrimmede høner. Særnorske forhold, som forbud mot nebbtrimmin g, kan føre til økt risiko for hakking og skader i sosiale grupperinger og dermed være en helserisiko. I tillegg vil fôrets sammensetning og struktur ha en betydning for velferd hos verpehøns. Arbeidet vil omfatte registrering av klinisk helsestatus in vivo ved hjelp av utprøvd metodikk, samt dødelighet og dødsårsak post mortem. Stress og dårlig velferd hos fjørfe kan uttrykkes ved et økt forholdstall mellom ulike fraksjoner av hvite blodlegeme r (økt heterofil/lymfocytt ratio) Vedvarende stress fører til økt enzymatisk aktivitet og dermed vektøkning av stresshormonproduserende organer. Binyrevekt vil derfor være en sentral velferdsindikator. Et viktig ledd i utvikling av en velferdsmessig akseptabel produksjon av fjørfe bør også være rettet mot kompetanseoppbygging innenfor grunnleggende metodikk rettet mot velferdsspørsmål. Det vil derfor blir gjort innledende forsøk vedrørende bruk av immun funksjon som velferdsindikatorer for fjørfe.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet