Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barns håndtering av vold i familien

Tildelt: kr 1,1 mill.

Vold i familien er lite forskningsmessig belyst. Surveyundersøkelser indikerer stort omfang og omfattende skadevirkninger. Hvordan folk hanskes med en livssituasjon preget av vold og trusler vet en mindre om. Mangelen på kunnskap er særlig prekær når det gjelder barn. Dermed blir kunnskapsgrunnlaget for handlingsrettede tiltak for snevert. Prosjektet drar nytte av faglige redskaper som er utviklet innenfor nyere barndomsforskning. 11 barn og unge er intervjuet på et stadium i familiens voldshistorie der volden er gjort kjent for en utenforstående hjelpeinstans, i de fleste tilfelle til ansatte på et krisesenter, men i noen tilfelle til ansatte i barnevernet. De fleste oppholdt seg på et krisesenter på det tidspunkt de ble intervjuet, eller de hadde bodd der tidligere. Intervjuene beskriver små og store hendelser i hverdagen, både slike som har med volden å gjøre og som dermed bryter med det som er vanlig og forventet i en familie, og mer ordinære hendelser som er i tråd med det vi oppfatter som et norma lt og godt liv for barn. Materialet fokuserer på hvordan barna forholder seg til de betingelsene de tilbys. Det er lagt opp til en løpende dialog med praksisfeltet der resultatene fra prosjektet kan utgjøre premisser for å håndtere utfordringer hjelpeappa ratet står overfor.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet