Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Betydningen av seleninnholdet i beitegras for helsetilstanden i norske melkekubesetninger.

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektnummer:

144521

Prosjektperiode:

2001 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Geno har i samarbeid med Norsk Hydro foretatt preliminære undersøkelser der selennivået in norske storfebesetninger er klarlagt. De preliminære undersøkelsene viset at sjukdom og fruktbarhetsproblemer. En ønsker å benytte disse kunnskapene til å foreta en epidemiologisk studie i norske melkekubesetninger med konvensjonell drift for å avklare betydningen av seleninnholdet i dyrenes blod for helse og fruktbarhet etter en beitesesong. Med basis i Helsekortordningen for ku, hvor veterinærene registrerer alle diagnoser og behandlinger, vil en foreta sammenligning av sjukdomsforekomst hos kyr med ulikt seleninnhold i blod. Videre vil en benytte data fra fruktbarhetsstatistikken der alle f ørstegangs inseminasjoner og omløp registreres. Seleninnholdet i blod analyseres hos kviger som har gått beite hele sommeren, og som skal kalve like etter innsett fra beite. Det skal foretas et forholdsmessig riktig utvalg av besetninger som benytter, henholdsvis tradisjonell gjødsling av beite og gjød sel tilsatt selen. Blodprøvene analyseres på besetningsnivå også for innhold av vitamin E. Dette vitaminet har lignende virkning som selen og en ønsker kontroll på denne parameteren. Men forventer imidlertid at dyr som har gått på beite har hatt god forsy ning av vitaminet. Seleninnhold i blod sin betydning for dyrenes immunstatus ønskes ytterligere belyst ved at undersøke for primær antistoff respons og total mengde IgM og IgG i blod som kan influeres av selenmangel. For å kontrollere den generelle fôringens betydning i prosjektet tas det analyser for innhold av urea og aceton henholdsvis, blod før kalving og melk etter kalving. Disse parametrene gir god informasjon om dyrenes protein- og energibalanse som har stor be tydning for fruktbarhet og helse. Spesiell fokus mot jurhelsa ved å analysere for celletall i melk.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet