Tilbake til søkeresultatene

BYUTV-Byutvikling

Storbyene som drivkraft for framvekst av "ny økonomi": En studie av KIFT-næringen

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

144575

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Siden 1970-tallet har det skjedd grunnleggende kvalitative endringer i økonormen i vestlige land. Endringene er den siste tiden blitt ansett som framvekst av en 'ny økonomi' , som særlig betegner vekst av noen kunnskapsintensive næringer med et klart tyng depunkt i storbyområder. Prosjektet tar sikte på a) å avklare og spesifisere hva begrepet 'ny økonomi' kan omfatte av nye utviklingstrekk i økonomien, b) analysere i hvilken grad disse utviklingstrekkene først vises i norske storbyområder, samt c) unders øke om og eventuelt hvordan utviklingstrekk som forbindes med ny økonomi deretter spres til andre deler av landet. Prosjektet henter sin empiri særlig fra undersøkelser av deler av KIFT-sektoren (kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting), som i m ange sammenhenger anses som en viktig 'bærer' av nye utviklingstrekk i næringslivet. Første del av prosjektet omfatter abstrakt teoretisk forskning med avklaring av sentrale begreper og sammenhenger knyttet til ny økonomi, KIFT-sektorens rolle i næringsu tviklingen og storbyenes rolle i den nye økonomien. Den andre delen av prosjektet består av empirisk forskning med bruk, utprøving og videreutvikling av begreper og sammenhenger med (deler av) KIFT-næringen som case. Denne forskningen omfatter foreløpig i ntervju med ledere i nesten 30 KIFT-bedrifter (software- og orgnisasjonskonsulenter) i Oslo-området, samt en telefonsurvey (med 800 svar) til et utvalg av KIFT bedrifter og potensielle kunder til disse i ulike deler av landet.

Budsjettformål:

BYUTV-Byutvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet