Tilbake til søkeresultatene

BYUTV-Byutvikling

Norske storbyer fra hovedkontorbyer til filialbyer? Myter, realiteter og utfordringer for norske storbyer i en internasjonalisert økonomif

Tildelt: kr 1,5 mill.

Storbyene utgjør administrative sentre for økonomisk aktivitet, blant annet siden de store selskapene har sine hovedkontorer på disse stedene. Prosjektet vil etablere en inngående forståelse av hvordan slik hovedkontorlokalisering påvirker utviklingsdynam ikken i norske storbyregioner. Prosjektet vil starte med å drøfte hvilke faktorer som best kan forklare opphopningen eller konsentrasjonen av hovedkontorer til storbyene. Deretter vil prosjektet diskutere viktige eksterne effekter knyttet til slik hovedko ntor-lokalisering. Dette inkluderer blant annet analyse av positive eksternaliteter, interaktive læreprosesser i større foretak og utvikling av lederkultur i storbyene. I den neste delen av analysen vil prosjektet avdekke hvordan endrings- og internasjona liseringsprosesser i økonomien, med økende innslag av utenlandsk eierskap i norsk næringsliv, påvirker den geografiske lokaliseringen av viktige administrative funksjoner. Prosjektet vil blant annet drøfte i hvilken grad betydningsfulle ledelses- og utvik lingsfunksjoner flyttes fra norske storbyer til utlandet. Avslutningsvis vil prosjektet gi en samlet og brei drøfting av regional utviklingsdynamikk, hvor en både inkluderer betydningen av hovedkontorlokalisering og andre viktige faktorer for regional nær ingsutvikling. Det metodiske opplegget for analysen er tre-delt. For det første vil en bruke registerdata for å kartlegge hovedkontorlokaliseringen for de 500 største foretakene i Norge og se på endringer på 1990-tallet. Deretter vil prosjektet gjøre en survey blant de 300 største foretakene for å avdekke strategier ved valg av hovedkontorlokalisering, den romlige arbeidsdelingen i disse foretakene og de eksterne effektene av hovedkontorlokaliseringen. I tredje del av undersøkelsen vil en gjøre "dypdykk " og kvalitativt anlagte case-studier av de to storbyregionene i Norge, Oslo og Bergen, hvor det fokuseres på hovedkontorlokalisering og "konsern-filialer" i disse regionene. Det vil bli gjennomført intervjuer med representanter for viktige foretak, polit iske myndigheter, forskningsinstitusjoner og næringslivsorganisasjoner.

Budsjettformål:

BYUTV-Byutvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet