Tilbake til søkeresultatene

BYUTV-Byutvikling

Økonomiske drivkrefter bak bytransformasjonen

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektnummer:

144642

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Transformasjonen av Oslo pågår kontinuerlig. Til en viss grad er transformasjonen planlagt og offentlig styrt, men det finnes mange eksempler på transformasjoner som ikke har vært planlagt; og på planer som ikke har ført til planlagt transformasjon. Sanns ynligvis er arealplanlegging en nødvendig, men langt fra tilstrekkelig, betingelse for at transformasjonsprosessen skal komme i gang; markedskreftene må trekke i samme retning. Prosjektet skal framskaffe kunnskap om hvordan markedskrefter og økonomiske f orhold påvirker bytransformasjonen, og om hvordan økonomiske drivkrefter kan utnyttes i planleggingen for å oppnå ønsket bytransformasjon. Prosjektet vil spesielt fokusere på næringsarealer. Prosjektet skal delvis kartlegge transformasjonsprosessene i Osl o-området på aggregert nivå; delvis studere noen utvalgte områder av byen i detalj. Prosjektet tar utgangspunkt i teoretiske modeller for transformasjonsprosessen, og studerer i hvilken grad disse kan forklare observert transformasjon i de utvalgte område ne. Teorier om betydningen av næringsklynger er ett eksempel. Plan -og bygningsetaten i Oslo kommune disponener et omfattende datamateriale som beskriver transformasjonsprosessene empirisk. Dette materialet vil bli bearbeidet, og vil danne grunnlaget for de empiriske analysene. På grunnlag av kunnskapen som opparbeides om sammenhengen mellom bytransformasjon og økonomiske og markedsmessige drivkrefter, vil prosjektet studere hvordan planleggingen på best mulig måte kan utbytte disse drivkreftene.

Budsjettformål:

BYUTV-Byutvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet